Legale informatie

Gebruiksvoorwaarden

Wanneer u deze site gebruikt en/of raadpleegt, stemt u automatisch en onvoorwaardelijk in met alle gebruiksvoorwaarden ervan. Etablissements Tennstedt behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op gelijk welk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding. Gelieve ze bijgevolg regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van deze site verleent u geen enkel recht. Die rechten blijven uitsluitend eigendom van Etablissements Tennstedt, van CitroA�n Belux en van hun partners. Alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen die op de site worden weergegeven, zijn dus voorbehouden en beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, en meer bepaald door het auteursrecht, de aanverwante rechten en merkenrechten. Overeenkomstig het Wetboek op het Intellectueel Eigendomsrecht mag de site dus enkel worden gebruikt voor privA�-doeleinden in familiekring en is elk ander gebruik namaak en/of een aantasting van de aanverwante rechten, hetgeen wordt bestraft door genoemd Wetboek.

Bijgevolg mag u op geen enkele manier weergegeven elementen of delen van deze site geheel of gedeeltelijk namaken, tonen, verspreiden, verkopen, wijzigen of afstaan zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Etablissements Tennstedt. Wie deze site geheel of gedeeltelijk onrechtmatig gebruikt (kraken, namaken enz.), stelt zich bloot aan vervolging.

De site van Etablissements Tennstedt bevat hyperlinks die toegang verlenen tot andere websites die beheerd worden door derden en niet door Etablissements Tennstedt. Etablissements Tennstedt kan dan ook niet rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld wanneer de genoemde sites van derden de geldende of toekomstige wettelijke en reglementaire Belgische en Europese bepalingen niet in acht zouden nemen, noch voor de gevolgen van die veronachtzaming.

De gebruiker van deze site moet alle nodige maatregelen treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting door virussen die zich eventueel op het Internet bevinden.

Onze sites kunnen Java-applets bevatten.